Інноваційна діяльність керівника ЗДО в умовах сьогодення

Світ змінився, змінюється і система освіти. Сьогодні керівник все більше відчуває вплив ринкових відносин, усвідомлює , що управлінські процеси не обмежуються внутрішнім управлінням. Посилюється вплив соціуму, громадськості на управлінську діяльність.
Головне призначення керівника бути менеджером інноваційного розвитку закладу. Директор має поєднувати дві складові педагога і менеджера, причому менеджерські обов’язки відчутно повинні домінувати над педагогічною складовою діяльності.
Специфіка інноваційної управлінської діяльності керівника, характеризується розширенням та доповненням його технологічних управлінських функцій, таких як «класичних»:
– Розробка й прийнята управлінського рішення;
– Планування;
– Організація;
– Контроль;
– Оцінювання результатів діяльності;
– Корекція.
Класичні управлінські функції керівника згідно вимог сьогодення, модернізовано, доповнено новими функціями:
-інформаційна (накопичення, відбір та поширення актуальної інформації, доцільне використання інформаційних , телекомунікаційних технологій);
– розвиваюча (створення умов постійного розвитку керівника та учасників освітнього процесу);
– проєктна (залучення керівника та учасників освітнього процесу до проєктної діяльності);
– моніторингова (здійснення спостережень за діяльністю закладу);
– інвестиційна (забезпечення матеріальної та фінансової підтримки освітніх інновацій).
Для досягнення мети в практичній діяльності керівника, використовуємо різні управлінські технології і підходи.
В нашому закладі ми забезпечуємо інноваційний менеджмент як стиль управління, що гарантує нашому закладу успіх на освітньому ринку, успішно використовуючи технологію стратегічного планування (метод SWOT – аналіз, розроблення стратегії закладу)
Аналіз комплексного самооцінювання став основою для розроблення Стратегії розвитку закладу на 5 років. Стратегія структурована за 5 напрямами діяльності:4 напрями відповідно до методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти та напрям «Мультилінгвальна освіта в умовах ЗДО», який характеризує специфіку діяльності ЗДО. Стратегія це той інструмент, який дає нам змогу розвивати заклад, забезпечувати і налаштовувати процеси його діяльності. Стратегічні цілі визначені, тепер формуємо тактику діяльності- план роботи на навчальник рік. В ньому ми враховуємо визначені у Стратегії розвитку перспективні заходи, тобто визначаємо які кроки треба зробити, щоб досягти стратегічної цілі. Річний план і є програмою реалізації програм ВСЗЯО.
Ще однією інноваційною технологією, яку ми використовуємо в закладі є
Технологія управління персоналом. Вона дає змогу відстежувати динаміку розвитку діяльності персоналу. Ця технологія – сукупність засобів, прийомів процедур, здійснення процесів відбору, наймання працівників. Керівник зобов’язаний забезпечити заклад кадрами, вмотивовувати, правильно розмістити, використовувати потенціал працівника, формувати стабільність колективу . Саме тут, велике значення відіграє організаторська діяльність сучасного керівника (вміння мотивувати, інструктувати, переконувати, допомагати, стимулювати, забезпечувати єдність дій)
Використовуємо технологію кайрос- менеджмент, яку спрямовуємо на розвиток вбачати користь у будь якому вмінні, хобі іншої людини.
Вивчення особистих кайросів кожного
Виявлення і використання професійних можливостей працівників, батьків та їх хобі.
Узагальнення інформації.
Визначення завдань найближчого розвитку(річних завдань)
Прикладом кінцевого результату використання кайрос-менеджменту в закладі є:
-оновлення освітнього середовища (прогулянкових майданчиків, дидактичного обладнання…)
Кайроси серед батьківського і педагогічного складу дозволи нам формувати інноваційний простір, створити умови для забезпечення якості освітніх послуг відповідного до БКДО із залученням мінімальних фінансових інвестицій.

В цьому контексті ми запланували провести кайрос-меседжмент- «Виявлення хобі працівників закладу» та конкурс серед різних категорій працівників «Кращий за професією».
Модернізація управління освітнім процесом в ЗДО здійснюється через:
-формування освітнього простору орієнтований на індивідуальний розвиток особистості;
-організація роботи педагогів для побудови власної траєкторії.
Перед адміністрацією закладу освіти повстає проблема грамотного супроводу педагога. Головне для керівника навчити педагогів максимально використовувати ресурси в освітньому просторі для побудови своєї освітньої траєкторії. Це ми здійснюємо через активне використання ІКТ, проєктну діяльність, презентації педагогічного досвіду, творчі звіти, введення нових форм педагогічних рад, курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, створення педагогами власної бази кращих конспектів занять, цікавих прийомів педагогічних знахідок.
– впровадження інноваційних освітніх технологій;
Однією із модернованих управлінських функцій керівника є залучення учасників освітнього процесу до проєктної діяльності. Намагаємося, щоб всі учасники освітнього процесу перейшли до педагогічної моделі «навчання в процесі діяльності». В закладі ми працюємо над декількома проєками з різних проблем «Мультилінгвальна освіта», «Педагогічна зрілість», «Спільно до успіху»- проєкт за участі батьків. Організація цих проєктів не створює ситуації перевантаженння в діяльності закладу. Вони входять окремим додатком до річного плану роботи ЗДО. Керівник виконує функцію ментора, він не керує, а допомагає і підтримує педагогів, спрямовує їх роботу. Це дає можливість педагогам брати на себе відповідальність, творчо проявляти себе як керівник проєкту.
Педагоги самостійно обирають, в якому проєкті приймати участь. Проєктна структура гнучка, учасники кожного із них на протязі навчального року мають можливість перейти з одного в інший, використовуючи правило «вільної ноги».
– створення системи управління на основі моніторингових результатів;
Декілька слів про моніторингову функцію управління діяльності керівника. Внутрішній моніторинг здійснюємо через :
– Оцінювання педагогічної діяльності;
– Оцінювання ефективності і дієвості інноваційної роботи;
– Вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування;
– Рівень сформованості компетентностей дітей відповідно до БКДО.
Саме інформація, яку ми отримуємо під час внутрішнього моніторингу освітніх і управлінських процесів використовуємо для проведення самооцінювання ЗДО.
– наставництво
Успішно розв’язувати проблеми ЗДО нам допомагає ще одно сучасна управлінська технологія Бренд-стратегія(як складова інформаційної функції керівника)- це стратегія створення розвитку адаптації до ринку освітніх послуг нашого власного бренду( використання багатомовності в ЗДО)
Працюємо над формуванням іміджу який стимулюватиме постійний інтерес до цього бренду. Проводимо інформаційно-просвітницьку роботу в мікрорайоні, рекламуємо діяльність закладу, презентуємо діяльність закладу в ЗМІ, соціальній мережі Facebook, здійснюємо дослідно-експериментальну роботу. Ефективно функціонує Веб-сайт закладу на платформі: cv.ua за посиланням: https://dnz25.cv.ua .
Результати дослідно-експериментальної роботи закладу з питань багатомовності освіти в ЗДО представлені в посібнику МОН «Успішні практики багатомовної освіти в Україні».
Ми дотримуємося принципу діалогічної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу. Зовнішні і внутрішні комунікативні зв’язки дають нам можливість бути більш відкритим до інновацій та розвитку.
Таким чином, управління закладом дошкільної освіти має бути інноваційним, охоплювати різні види діяльності всієї управлінської команди та батьківської громадськості. Сучасні освітні та управлінські технології повинні бути ефективними за результатами та оптимальними в часі , витратах сил і засобів.

Додатки по темі

  • Презентація Форум керівників-новаторів"